logo

Çakır: ” Biz CHP Olarak Hep Birlik ve Be­ra­ber­li­ği­mi­zi­ Savunduk”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, CHP Grup Baş­kan Ve­ki­li Engin Özkoç’un basın açık­la­ma­sın­dan sonra ken­di­si­ne mec­lis­te ve ka­mu­oyun­da ya­pı­lan sal­dı­rı­yı kı­na­ya­rak; “Ve­ki­li­miz Özkoç’un ya­nın­da­yız” dedi.


Çakır, ya­zı­lı açıkl­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di; “Bir­lik ve be­ra­ber­lik­ten bah­se­den­ler şunu bil­me­li­dir­ki, Biz CHP ola­rak Ka­ra­bük’te ve ül­ke­miz­de hep bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zi sa­vun­duk. Va­li­li­ği­miz­de yap­tı­ğı­mız top­lan­tı­ya­ da mil­let­ve­ki­li­miz i­le be­ra­ber ka­tı­lıp ortak metne imza attık.
Biz­le­ri vatan haini ilan eden­le­rin, PKK ile yan yana ko­yan­la­rın, FETÖ ile iş­bir­li­ği yaptı di­yen­le­rin şunu çok iyi bil­me­si ge­re­ki­yor.


Çözüm sü­re­cin­de te­rö­rist­le­ri yurda sokup, çadır mah­ke­me­le­rin­de yar­gı­la­tıp be­ra­at et­ti­ren­ler kim­ler­di? Terör ör­gü­tü li­de­ri­ne sayın diyen biz miy­dik? Di­yar­ba­kır’da Bar­za­ni ile el ele, kol kola halkı se­lam­la­yan, meğri meğri ile göz­ya­şı dö­ken­ler de mi biz­dik? Salih Müs­lüm’ü Dev­let Pro­to­ko­lü ile kar­şı­la­yıp, pa­çav­ra bay­ra­ğı biz­ler mi as­tır­dık?
Yerel se­çim­ler­de kır­mı­zı bül­ten­le ara­nan Osman Öca­lan’ı TRT’ye çı­ka­rıp par­ti­mi­ze oy mu is­te­dik? Terör ögütü li­de­ri­nin mek­tu­bu­nu biz mi okut­tuk? Yıl­lar­ca FETÖ ile iş­bir­li­ği ya­pan­lar, 17/25’le ken­di­ni ak­la­yan­lar, FETÖ bor­sa­sı ile dı­şa­rı çı­kan­lar, kendi vic­dan­la­rın­da acaba ken­di­le­ri­ni ak­la­ya­bi­li­yor­lar mı? Irak’ın bö­lün­me­si­ne izin ve­ren­ler, mil­yon­lar­ca Irak­lı­nın ölü­mü­ne göz yu­man­lar, Irak tes­ke­re­si­nin çı­kar­tıl­ma­sı­na ça­lı­şan­lar biz­ler miy­dik? BOP eş baş­ka­nı benim diye sayın Kı­lıç­da­roğ­lu mu açık­la­ma yaptı? PYD’li te­rö­rist­le­ri ül­ke­miz­den kon­voy­lar­la ge­çi­rip, on­la­ra dev­let im­kan­la­rı ile biz mi yemek söy­le­dik? FETÖ araş­tı­rıl­sın diye ver­di­ği­miz öner­ge­le­ri neden red­de­di­yor­su­nuz?


Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ma­ka­mı­nın say­gın­lı­ğı­nı önce o ma­kam­da­ki kişi ko­ru­ma­lı­dır. Genel baş­ka­nı­mı­za şe­ref­siz, hain, alçak gibi söz­le­ri söy­le­yen sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız­dan biz­ler artık bir­lik ve be­ra­ber­lik me­saj­la­rı bek­li­yo­ruz.
Biz­ler her zaman çözüm üre­ti­yor ve üret­me­ye de devam ede­ce­ğiz. Dış po­li­ti­ka­da sı­kı­şan hü­kü­me­te, Büyük Önder Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün şu söz­le­ri­ni ha­tır­la­tı­yo­ruz.
“1-Kom­şu­la­rı­mı­zın içiş­le­ri­ne ka­rış­ma­yın.
2-Rus­ya­yı tah­rik et­me­yin.
3-Arap ül­ke­le­ri ile ta­ri­hi, sos­yal ve kül­tü­rel iliş­ki­le­ri­ni­zi ge­liş­ti­rin, ara­la­rın­da­ki an­laş­maz­lık­la­ra ka­rış­ma­yın.
4-Sor­ma­dan akıl ver­me­yin.
5-Ba­tı kül­tü­rü­nü be­nim­se­yin, fakat on­la­rın em­per­ya­list emel­le­ri­ne alet ol­ma­yın.” di­ye­rek ka­mu­oyu­nun tak­dir­le­ri­ne bı­ra­kı­yo­ruz.”

Etiketler: » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ

#

Çakır: ” Biz CHP Olarak Hep Birlik ve Be­ra­ber­li­ği­mi­zi­ Savunduk”” için 1 yorum

  1. KARABÜKLÜ : diyor ki:

    SİZ AŞAĞILIK BATI KÜLTÜRÜNÜ BENİMSEMEYE DEVAM EDİN, BİZ MÜSLÜMAN TÜRK’ÜN KÜLTÜRÜ YETER.